De specialist in het samenbrengen
van particulieren en vakmannen
op het internet
Hulp nodig?
0800 15 255

Privacybeleid

Ontvang tot 5 vrijblijvende offertes.

PRIVACYBELEID - BATIBOUW+

Art.1 Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven bij de verwerking van persoonsgegevens van hun klanten en dit om hun privacy te beschermen (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Met deze privacy overeenkomst wil Batibouw+ professionals voorzien van duidelijke en nauwkeurige informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de volgende rechtspersoon, hierna "BATIBOUW+ - PROXIMEDIA" genoemd:

- PROXIMEDIA NV, met maatschappelijke zetel te Humaniteitslaan 224, 1190 Brussel, met KBO-nummer 468 561 072.

Art.3 De functionaris voor de gegevensbescherming en gegevensbeheerder

Elk van onze klanten kan op elk gewenst moment contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming voor vragen over de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten die de AVG hem verleent op het volgende adres:...

Waarom gebruiken we uw gegevens?

Art.4 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Batibouw+ kan uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):

 • Voor de uitvoering en de naleving van de dienstverleningsovereenkomst afgesloten tussen de professional en Batibouw+;
 • Met als bedoeling om de particulieren en aannemers samen te brengen in het kader van een offerte aanvraag;
 • Voor de goede werking van het bedrijf;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die in het kader van de zakenrelatie aan het bedrijf worden opgelegd (bv. met betrekking tot belastingen, boekhouding, contractuele aansprakelijkheid, enz.)

Art.5 Doel van de gegevensverwerking

Batibouw+ verwerkt uw persoonsgegevens, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden. 

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten

Het eerste doel van deze verzameling is om uw aanvragen te beantwoorden voor informatie met betrekking tot onze producten en diensten (catalogusaanvragen, prijsaanvragen, offerteaanvragen, algemene informatieaanvragen).

Mededelingen aan de klanten in het kader van de uitvoering van het contract en particulieren in het kader van offerte aanvragen :

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om met u te communiceren en beschouwen deze communicatie als een integraal onderdeel van onze dienst. Wij kunnen uw e-mail- en postadres gebruiken om u te informeren over nieuwigheden, promotieaanbiedingen en occasionele aanbiedingen van derden die voor u interessant kunnen zijn. 

Als u deze aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u zich altijd afmelden door te klikken op de link "Afmelden" onderaan elke e-mail.

De verlening van diensten zoals:

 • De productie van bedrijfsvideo's in twee formaten (90 sec. - 30 sec.) ;
 • Uitzending van bedrijfsvideo's van 90 sec. op sites waarop video's worden gedeeld (YouTube, Vimeo, Dailymotion);
 • Uitzending van video's van 30 sec. op ons schermennetwerk (Totems);
 • En de aanmaak van Facebook-campagnes met video-uitzending van 30 sec.
 • Aanmaak van websites
 • Aanmaak van showcasesites
 • Aanmaak van e-commercesites
 • Aanmaak van responsieve sites
 • Aanmaak van mobiele sites
 • Webdesign
 • CMS
 • Digitale communicatie
 • Redactioneel en copywriting
 • Fotoreportage
 • Bizbook - Repertorium
 • Adwords-campagne
 • Spontane doorverwijzingen
 • Nieuwsbrief
 • Batibouw +
 • Batibouw + premium
 • Opleidingen
 • Office 365
 • Onderhoud
 • Helpdesk
 • Google Analytics

Welke gegevens verzamelen we van de klant?

Art.6 Categorieën persoonsgegevens

Art.6.a Algemene gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot de klant en/of de particulier op basis waarvan de klant kan worden geïdentificeerd. 

Anonieme gegevens aan de hand waarvan de professional en/of de particulier niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd.

Om de in artikel 5 genoemde doeleinden te bereiken, omvat de verwerking van uw persoonsgegevens onder meer het volgende:

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van het dienstencontract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, loggegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot de telefonische opnamen (interview voor de aanmaak van de site, aanvragen voor informatie, ...);
 • Gegevens met betrekking tot het einde van het dienstencontract (reden van de opzegging, einddatum van het contract, maandelijkse betalingen, vergoedingen, ...);
 • Batibouw+ kan ook foto's van de klant verwerken, als hij dit aanvaardt, bijvoorbeeld op het internet. Deze kan te allen tijde zijn toestemming daarvoor intrekken en de foto wordt verwijderd;
 • Facebook-getuigenissen van onze tevreden klanten over onze diensten;
 • Referenties op de Batibouw+-website en sociale netwerken (website, informatie over de instelling).

Art.6.b Gevoelige gegevens

De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.

Batibouw+ verbindt zich ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Met wie delen we uw gegevens?

Art.7 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Wanneer de contractuele relatie begint, is het waarschijnlijk dat de initiële gegevens van de klant en/of de particulier zelf afkomstig zijn. 

Gedurende de contractuele en/of contactperiode dient u Batibouw+ meer informatie te verstrekken, waaronder mededelingen over uw wensen en behoeften om  een juiste uitvoering van de diensten te garanderen.

Indien u niet van plan bent de door de wet of overeenkomst vereiste gegevens te verstrekken, of indien u bezwaar maakt tegen de bewaring en/of noodzakelijke verwerking, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kan Batibouw+ besluiten het dienstencontract ten nadele van u te beëindigen.

Gedurende de contractperiode kan Batibouw+ ook persoonsgegevens over u ontvangen of aanmaken.

Art.8 Toegang tot persoonsgegevens

Intern gebruik

Uw persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan:

 • De IT-afdeling;
 • De productieteams;
 • De installatieteams van het geleverde materiaal;
 • De onderhoudsteams van de diensten;
 • De klantenservice;
 • De juridische en invorderingsafdeling;
 • De backoffice;
 • De fotografen, cameramannen, copywriters, webdesigners, webmanagers, stagiaires, journalisten, ...;
 • De verschillende managers die de dienstverlening moeten uitvoeren.

Extern gebruik

Voor bepaalde legitieme redenen kunnen de persoonsgegevens van onze klanten door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt.

Inderdaad in het kader van een offerte aanvraag ingevuld op onze website, zullen de gegevens dat wij verzamelen meegedeeld worden aan de aannemers waarmee wij u in contact brengen voor een offerte aanvraag bij Batibouw+, namelijk het ontvangen van gratis offertes.

Batibouw+ kiest immers zorgvuldig zijn medewerkers om kwaliteitsdienstverlening te garanderen, in het bijzonder voor het beheer van domeinnamen, copywriting en de aanmaak van websites.

Batibouw+ zorgt ervoor dat zijn onderaannemers de AVG-regelgeving naleven.

De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Met dien verstande dat de werknemers, beheerders en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de geselecteerde gespecialiseerde dienstverleners het vertrouwelijke karakter van deze gegevens moeten respecteren en deze alleen mogen gebruiken in overeenstemming met de instructies van Batibouw+. 

Art.9 Bewaartermijn van de gegevens  

Batibouw+ zet de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.10 Geautomatiseerde besluitvorming

Batibouw+ stelt als principe om geen beslissingen te nemen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde gegevensverwerking wanneer de juridische gevolgen van de beslissing te grote gevolgen voor onze klanten en/of de particulieren kunnen hebben.

Wat zijn uw rechten?

Art.11 Rechten van de klant

Batibouw+ verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van elk van zijn klanten en de particulieren te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

11.a Recht op toegang (Art. 15 van de AVG)  

Batibouw+ verleent elke klant en particulier het recht op toegang tot zijn eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

11.b Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG)

Batibouw+ kent de mogelijkheid toe voor zijn klanten en de particulieren om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn.

Batibouw+ zal de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

11.c Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG)

Batibouw+ verbindt zich er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van zijn persoonsgegevens aan zijn klanten toe te staan:

 • Gegevens die zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
 • De klant/particulier maakt bezwaar tegen de verwerking;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Inclusief de beperking van de verwerking in de volgende gevallen, maar niet gelimiteerd tot:

 • De klant/particulier betwist de juistheid van de gegevens en de verwerkingsverantwoordelijke heeft tijd nodig om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking is onwettig en de klant/particulier vraagt niet om de verwijdering van zijn persoonsgegevens, maar om een beperking van het gebruik ervan;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig in de contractuele relatie, maar ze zijn nog steeds noodzakelijk voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten;
 • De klant/particulier heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. 

11.d Kennisgeving

Batibouw+ verbindt zich ertoe elke ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis te stellen van elke rechtzetting (4.2) of verwijdering (4.3) van persoonsgegevens of van elke beperking van de verwerking (4.4), tenzij een dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. 

11.e Recht op gegevensoverdracht (Art. 20 van de AVG)

Kopieën van persoonsgegevens mogen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en digitaal formaat aan de klant zelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden verzonden indien de gegevens reeds zijn gedigitaliseerd, een verzending technisch mogelijk is en de klant/particulier hierom schriftelijk heeft verzocht.

In bovengenoemde gevallen blijft het recht op het verwijderen van de gegevens van toepassing.

11.f Recht op bezwaar (Art. 21 en 22 van de AVG)

Batibouw+ wil te allen tijde luisteren naar de klant en de particulier en zijn recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.

In dit geval zal Batibouw+ analyseren of het wenselijk is om de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk stop te zetten, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.

11.g Termijn

11.5. Elke aanvraag op grond van de punten 11.a tot 11.f is van kracht binnen een maand na ontvangst van de aanvraag.

11.h Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG)

Iedereen heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Wat is onze verbintenis?

Art.12. Onze verbintenis

Batibouw+ heeft tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen klant- en particuliergegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies. 

Batibouw+ blijft zijn procedures versterken naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen en binnen evenredige inspanningen.

 • Batibouw+ streeft naar optimale transparantie;
 • Batibouw+ verbindt zich ertoe om conforme diensten te leveren en dit zonder extra kosten voor onze klanten;
 • Batibouw+ zet zich in om onze klanten en particulieren hierover correct te informeren;
 • Batibouw+ zal onze contactpersonen om hun uitdrukkelijke toestemming vragen om hen onze nieuwsbrief, promotie-e-mails of andere marketingactiviteiten te sturen.

Art.13 Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat persoonsgegevens die in het kader van de contractuele relatie of prospect worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz. De manager moet zo spoedig mogelijk zijn directe chef en de functionaris voor gegevensbescherming op de hoogte stellen en daarbij zoveel mogelijk informatie verstrekken (feiten, omstandigheden, enz.).

Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de betreffende, zal Batibouw+ de betrokken persoon onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. 

Batibouw+ zal ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de individu. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming:

Art. 14 Toestemming

De klant/particulier dient zijn uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens door Batibouw+ zoals beschreven in deze Privacybeleid.

De klant/particulier heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken onder voorbehoud dat hij de gevolgen ervan aanvaardt.

Zoals reeds vermeld in artikel 7, wordt eraan herinnerd dat indien de klant/particulier de gegevens niet verstrekt die hij krachtens de wet of de overeenkomst moet meedelen of als hij zich verzet tegen een bewaring en/of een noodzakelijke verwerking, deze bepaalde voordelen kan verliezen en/of Batibouw+ kan beslissen om de overeenkomst die hen bindt te beëindigen ten nadele van de wederpartij.

 
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.
Ok
Lees meer