De specialist in het samenbrengen
van particulieren en vakmannen
op het internet
Hulp nodig?
0800 15 255

Algemene voorwaarden

Ontvang tot 5 vrijblijvende offertes.

Deze Algemene Voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de diensten uitgevoerd door Batibouw+ voor de abonnee. De partijen erkennen kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden. Zij aanvaarden de verschillende artikels en erkennen deze te zullen respecteren. Zij erkennen dat iedere inbreuk op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan beschouwd worden als een contractuele fout waarvoor de partij die de fout veroorzaakt ter verantwoording kan geroepen worden.

1. Definitie

Batibouw+ zorgt voor het in contact brengen van mensen die op zoek zijn naar offerteaanvragen gelinkt aan mogelijke werken – hierna genoemd « de prospect » - en de professionele ondernemers – hierna genoemd “de abonnee” - die eventueel kunnen geïnteresseerd kunnen zijn in het realiseren van deze werken en dus een offerte willen indienen. Batibouw+ kan op geen enkele manier exclusiviteit garanderen gezien het doel van Batibouw+ het bezorgen van meerdere offertes aan de Prospect.

Door in te schrijven op het door Batibouw+ voorgestelde abonnement zal de abonnee toegang hebben tot een online platform dat toegankelijk is op het adres www.batibouwplus.be. In functie van het type abonnement dat de abonnee heeft genomen zal hij/zij de mogelijkheid hebben om één of meerdere offerteaanvragen te kopen aan een variabele prijs. Tenzij er een speciale promotie is, dekt het abonnement enkel de toegang tot het platform en nooit de mogelijkheid tot aankoop zelf van een offerte-aanvraag.
Hiermee bedoelen we de volledige beschrijving samen met de contactgegevens van de prospect. De toegang tot het platform geeft echter wel de mogelijkheid om een beknopte beschrijving te hebben van de offerteaanvraag die de abonnee in de mate van het mogelijk in staat moet stellen om te zien of de offerte hem kan interesseren.

Op het moment van het onderschrijven van het abonnement zal de abonnee aangeven voor welke provincie of regio hij/zij offertes wenst te ontvangen. Batibouw+ zal erover waken dat enkel de offerteaanvragen die voldoen aan de criteria opgegeven door de abonnee getoond worden.

2. STARTDATUM EN DUUR VAN HET ABONNEMENT

Het onderschreven abonnement neemt aanvang op het moment van de ontvangst van de betaling van de overeengekomen prijs. Het abonnement heeft de duur van één of twee jaar. Dit abonnement kan niet stilzwijgend verlengd worden, een expliciet akkoord tussen beide partijen is steeds nodig.

3. PRIJS – BETALINGSMOGELIJKHEDEN

De jaarlijkse prijs van het abonnement dat onderschreven is door de abonnee moet op voorhand betaald worden. Behoudens een speciale promotie, geeft het abonnement enkel toegang tot het online platform en het bekijken van beknopte beschrijving van de aanwezige offerteaanvragen. De toegang tot de volledige offerteaanvraag, dus ook de contactgegevens van de prospect, is betalend en de prijs kan variëren per offerteaanvraag. Om deze betaling te kunnen uitvoeren dient de prospect een “pack” te kopen die hem in staat stelt een bepaald krediet te krijgen. Met dit krediet, en voor zover het nog niet opgebruikt is, kunnen dan vervolgens offerteaanvragen aangekocht worden. De prijs van de offerteaanvraag (of offerteaanvragen) wordt dan afgetrokken van het krediet tot het op is. Offerteaanvragen kunnen enkel aangekocht worden met een geldig (dus niet verlopen) abonnement. 

De prijs van het door de abonnee onderschreven abonnement en het aangekochte pack, beiden via voorafbetaling verkregen, zal nooit aanleiding kunnen geven tot een terugbetaling, zelfs niet indien de aangeboden diensten niet gebruikt worden door de abonnee. De enigste uitzondering hierop is dat indien de abonnee in de onmogelijkheid wordt gesteld de dienst te gebruiken door de fout van Batibouw+ zelf. In dat geval kan een “pro rata” terugbetaling overwogen worden.

De betaling van het abonnement en/of een pack wordt gedaan ofwel via overschrijving, ofwel via incasso op de kredietkaart van de abonnee.

Elke geldsom die naar aanleiding van deze verbintenis schuldig is aan Batibouw+ geeft deze het volledige recht en zonder in gebreke stelling een interest van 8% te eisen vanaf 8 dagen na de bestelling. Elke openstaande factuur zal op de vervaldag, als forfaitaire schadeloosstelling voor de door Batibouw+ geleden schade ten gevolge van de laattijdige betaling, vermeerderd worden met 15% (met een minimum van 25,00 €).

De facturen van de abonnee zullen in de klantenzone ter beschikking staan waartoe hij/zij toegang zal hebben via www.batibouwplus.be.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN BATIBOUW+

4.1. Batibouw+ engageert zich om de in dit contract omschreven diensten ter beschikking te stellen. Batibouw+ engageert zich tot een verplichting van middelen en in generlei tot een verplichting van resultaat.

4.2. Op geen enkele manier kan Batibouw+ ter verantwoording worden geroepen indien de abonnee op het moment dat deze een eventueel gebrek aanklaagt niet in orde is met zijn betalingen die hij naar aanleiding van dit contract schuldig is.

4.3. Batibouw+ kan nooit veratwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van de duur dat de klant online met het platform verbonden is, nog voor de relaties tussen de abonnee en andere gebruikers van het internet, noch voor problemen die voortvloeien uit verplichtingen die de abonnee zou hebben ten op zicht van bepaalde leveranciers.

4.4. Het krediet gebruikt door door de abonnee om offertes te kopen kan nooit terugbetaald worden tenzij één van de onderstaande gevallen van toepassingen is :

a. Een fout door de abonnee of door Batibouw+ die als gevolg heeft dat de abonnee twee keer dezelfde offerteaanvraag heeft gekocht.

b. Totaal foute contactgegevens van de prospect die de abonnee in de onmogelijkheid stellen om deze te contacteren.

c. Een offerteaanvraag waarvan bewezen kan worden dat ze volledig fout is of fictief

d. Een fout in de geografische toewijzing van de offerteaanvraag waardoor de offerte verkeerdelijk werd aangeboden aan de abonnee die zelf heeft gekozen om niet in deze foute regio actief te zijn op het moment van zijn inschrijving.

4.5. Batibouw+ komt nooit tussen in de eventuele relatie die onstaat tussen de prospect en de abonnee en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van deze relatie. Dit wordt totaal en absoluut aanvaardt door de abonnee. De rol van Batibouw+ gaat niet verder dan het in contact brengen van de eventuele prospect met de abonnee.

5. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ABONNEE

De abonnee garandeert dat hij of zij zich steeds op een professionele, beleefde en eerlijke manier zal opstellen ten opzicht van elke prospect. De abonnee aanvaardt dat niet iedere offerteaanvraag noodzakelijk leidt tot een nieuw project en dat dit het gevolg kan zijn van velerlei oorzaken die de abonnee niet in twijfel kan trekken (keuze voor een andere ondernemer, de prospect die de werken toch niet laat uitvoeren, aanpassingen aan de originele offerteaanvraag, etc.)
De Abonnee zal erop toezien dat de ingediende offertes zo conform mogelijk zijn aan de offerteaanvraag van de prospect.

6. DE BELGISCHE WET IS VAN TOEPASSING

Batibouw+ en de abonnee komen uitdrukkelijk overeen om alle mogelijke geschillen gelinkt aan de interpretatie of de uitvoering van het huidige contract voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Voor elk geschil dat binnen de bevoegdheid valt van de Vrederechter zal de Vrederechter van het 3de kanton van Brussel de enigste bevoegde zijn. De relaties tussen de verschillende partijen vallen volledig onder het Belgische Recht.

 

Batibouw + is een merk van Fisa (Batibouw©) dat onder licentie wordt gebruikt door Proximedia NV, Humaniteitslaan 237, 1620 Drogenbos. BTW : 0648 561 072. Telefoon : 02/342 03 83 email : info@batibouwplus.be

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.
Ok
Lees meer